Kajakbodens allmänna villkor för uthyrning av kanoter

Nedanstående avtalsvillkor är antagna av Svenska Kanotförbundet efter förhandlingar med Konsumentverket att tillämpas.

En kanot är ett färdmedel som enbart framförs med paddel som t.ex. kajaker, kanadensare, utriggare, paddelbrädor etc. Uthyraren Kajakboden / Freak Out Adventures nämns hädanefter som Kajakboden.

 1. Villkoren avser yrkesmässig uthyrning till konsument och gäller för kanoter som uthyres för enskilt bruk, skolor, företag m.m, med en hyrestid om en timme eller längre. Hyrestiden räknas från den tid som är skrivet på uthyrningskontraktet.

  I uthyrningspriserna ingår flytväst, paddel och kapell. Karta över Drevviken och dess sjösystem kan ges ut på önskemål. Om förlorad eller trasig karta debiteras hyresmannen 100 kr i ersättningsavgift. Vid hyra av sex kajaker/kanadensare eller fler vid samma tillfälle har ni möjlighet att hyra mellan kl. 08.30 - 20.30 alla vardagar, med reservation för tillgänglighet. Giltig legitimation skall alltid uppvisas när du hyr.

  Flytväst är obligatorisk, även för hund. Kajakboden tillhandahåller flytvästar från 30 kg och uppåt. Räddningsvästar för spädbarn och småbarn finns för uthyrning, men i ett begränsat antal. Det ligger på föräldrars ansvar att se till att införskaffa flytväst till barn under 30 kg, om Kajakboden ej kan tillhandahålla det. Räddningsväst är alltid nödvändigt om personen inte är simkunnig eller om barnet är under 30 kg. Kajakboden tillhandahåller även hundflytvästar i alla storlekar. Personer under 18 år skall alltid ha en vuxen med sig. God simkunnighet krävs.

  Alkohol, rökning, snusning eller dylikt är förbjudet i våra kanoter. Kajakboden har rätt att omedelbart upphäva hyreskontraktet om dessa villkor inte efterföljs. Med hänsyn till miljö och andra människors närhet önskar vi att personer som vistas i naturen som röker, snusar eller dylikt tar med sig lämplig förvaring av fimpar, snusrester och dylikt. Vi vill inte se sådant liggandes i naturen.
 2. Beställningen är bindande för båda parter när avtal är undertecknat eller Kajakboden skriftligen bekräftat hyresmannens beställning.
 3. Kanoten och dess tillhörande utrustning får användas i Norden om ej annat avtalats i det enskilda fallet. Hyresmannen får inte hyra ut kanoten till annan utom enligt vad som sägs i punkt 6 angående överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början.
 4. Betalning kan ske med kontanta medel eller mot faktura.
  Kajakboden äger rätt att begära att hyresmannen vid avtalets ingående erlägger en bokningsavgift uppgående till:
  40% av den totala hyran 30 dagar före hyrestiden.
  50% av den totala hyran 29–14 dagar före hyrestiden.
  60% av den totala hyran 13–7 dagar före hyrestiden.
  Vid bokning mindre än 7 dagar före hyrestiden erläggs kontant betalning på plats.

  Hyra utöver bokningsavgift betalas senast vid hyrestidens början. Betalning kan även ske med faktura, som skall vara registrerad och betald innan avfärd. Om inte hyran betalas i rätt tid har Kajakboden rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen. Kajakboden har rätt att häva avtalet om inte hyresmannen betalar i rätt tid och förseningen inte är av liten betydelse för Kajakboden. Hyresmannen är då ersättningsskyldig med hela hyresbeloppet om inte kanoten kan hyras ut till annan. Företag betalar mot faktura som skall vara betald innan avfärd. För företag gäller helgpriser, även på vardagar.
 5. Om hyresmannen avbeställer kanoten 7 dagar före hyrestidens början eller mer äger Kajakboden rätt att tillgodoräkna sig den erlagda bokningsavgiften (se punkt 4). Om kanoten avbeställes senare än 7 dagar före hyrestiden men tidigare än 24 timmar innan, har Kajakboden rätt att tillgodoräkna sig 70% av den totala hyreskostnaden. Om kanoten avbeställes inom 24 timmar före hyrestidens början har Kajakboden rätt att tillgodoräkna sig den totala hyreskostnaden.

  Om avbeställd kanot hyres ut till annan har hyresmannen rätt att återfå erlagt belopp med avdrag för en expeditionsavgift om högst 200 kr. Expeditionsavgiften får dock inte överstiga avbeställningsavgiften enligt första stycket. Hyresmannen skall i så fall omgående återfå mellanskillnaden från Kajakboden. Vid avbeställning av kanot före hyrestidens början pga dödsfall, allvarlig sjukdom eller liknande omständighet som kan styrkas som drabbat hyresmannen eller någon i dennes familj skall Kajakboden återbetala vad om erlagts av hyresmannen. På uppmaning måste dessa skäl kunna styrkas genom intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Vid uppvisat intyg av hyresmannen äger Kajakboden dock rätten att erhålla en expeditionsavgift om 200 kr för administrativt arbete.

  Om hyresmannen efter erhållen bokningsbekräftelse ej dyker upp vid överenskommen bestämd tid, äger Kajakboden rätt att tillgodoräkna sig den totala hyreskostnaden och ha rätten att hyra ut till annan hyrestagare. Kajakboden skall dock avvakta en halvtimme efter överenskommen tid. Har hyresmannen i kontakt med Kajakboden gett skäliga skäl till försening åligger det Kajakboden att hålla bokade kanoter till hyresmannen anländer.
 6. Överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början har hyresmannen alltid rätt att, istället för avbeställning, överlåta hyreskontraktet till annan person om inte Kajakboden har grundad anledning att vägra godta denne som hyresman. Den ursprungliga hyresmannen blir därmed fri från alla åtaganden gentemot Kajakboden.
 7. Kanotens skick och utrustning åligger Kajakboden att vid hyrestidens början avlämna den avtalade kanoten i sjövärdigt och i övrigt funktionsdugligt skick samt försedd med erforderlig säkerhetsutrustning och beställd extra utrustning. Sedan är det kundens ansvar att den återges i samma skick.

  Kajakboden kan ej garantera att kanotens packutrymmen är helt vattentäta. Det är upp till hyrestagarens eget ansvar att skydda sin utrustning såsom värdesaker, sovsäckar och dylikt från vatten. Vattentäta packsäckar/fodral kan hyresmannen hyra extra eller köpas i Kajakbodens butik.
 8. Försenad eller felaktig leverans. Tillhandahåller Kajakboden inte kanoten i avtalsenligt skick och med avtalad utrustning vid den tidpunkt som överenskommits, är hyresmannen berättigad till sådan nedsättning av hyran som svarar mot förseningen. Om rättelse inte sker inom 3 timmar från avtalad tidpunkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet. Hävning får dock inte ske om felet endast är av ringa betydelse för hyresmannen eller om Kajakboden inom 3 timmar från avtalad tidpunkt tillhandahåller annan likvärdig kanot eller utrustning.

  Kajakboden är skyldig att ge hyresmannen skälig ersättning för den skada han åsamkats genom förseningen, utom då Kajakboden kan visa att förseningen inte beror på försummelse från hans sida. Motsvarande gäller om avtalet hävs.
 9. Åtgärder vid fel, skada och förlust. Vid fel eller skada på kanot eller tillbehör, liksom vid förlust av kanot eller tillbehör, åligger det hyresmannen att snarast möjligt underrätta Kajakboden. Kajakboden skall efter sådan underrättelse ofördröjligen meddela hyresmannen vilka åtgärder han skall vidtaga.
 10. Hyresmannens ansvar vid fel, skada och förlust. Hyresmannen är skyldig att ersätta förlust, onödigt slitage eller skada på kanot eller utrustning till fullkostnadspris, såväl som hemtagningsavgift och reparationskostnad, utom då han kan göra sannolikt att han inte varit försumlig. Hyresmannen är dock inte ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom yttre olyckshändelse utanför hans kontroll, inte heller för Kajakbodens kostnader i anledning av sådan olyckshändelse.
 11. Kajakbodens ansvar vid fel, skada och förlust. Om fel, skada eller förlust av kanot eller utrustning uppkommer under hyrestiden, och hyresmannen inte är ansvarig enligt föregående punkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet, skadan eller förlusten. Hyresmannen har också rätt till skälig ersättning för skada som han åsamkats på grund av felet, skadan eller förlusten, utom då Kajakboden kan visa att han själv inte varit försumlig.

  Avtalet får dock inte hävas om felet, skadan eller förlusten endast är av ringa betydelse för hyresmannen eller om Kajakboden dagen efter underrättelse om händelsen lämnar likvärdig ersättningskanot eller reparerar kanoten.
 12. Återlämnande i förtid pga sjukdom etc. Vid dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som under hyrestiden drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj äger hyresmannen rätt att återlämna kanoten före utgången av den överenskomna hyrestiden. Utnyttjad hyrestid skall därvid anses löpa till dagen efter återlämnandet. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande.
 13. Återlämnande vid hyrestiden utgång m.m. Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång återlämna kanoten på den plats där den avhämtats, om annan plats inte överenskommits. Kanoten skall lämnas väl städad ut- och invändigt och i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Kajakboden och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga kanoten.

  Kan hyresmannen inte återlämna kanoten i avtalad tid skall han omedelbart underrätta Kajakboden. Medger inte Kajakboden att hyrestiden förlängs eller att kanoten återlämnas på annan plats än vad som överenskommits, utgår hyran med en förseningsavgift på 70 kr per påbörjad halvtimme. Är hyrestiden mer än en heldag utgår dubbelt belopp från och med dagen efter den då kanoten skulle ha återlämnats till och med dagen då den återställs till Kajakboden. Beloppet räknas per dygn i förhållande till avtalad hyra.

  Beror underlåtenhet att återlämna kanot i avtalad tid på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj utgår enkel hyra under den tid hindret består. Efter en vecka utgår dock hyra med dubbelt belopp. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande. Om hyresmannen har övergett kanoten är Kajakboden för att minska skadan skyldig att snarast möjligt låta omhänderta kanoten. Hyresmannen är i sådant fall skyldig att ersätta Kajakboden de kostnader som varit nödvändiga för att återställa kanoten till sådan plats där den åter kan tagas i bruk av Kajakboden.
 14. Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid Svensk lag som gäller och regler för Sverige som används.

  Skador eller dödsfall som kunden råkar ut för kan aldrig bli Kajakbodens fel. Det är alltid vårdnadshavare som ansvarar för sitt barns agerande och står som skyldig om något gått fel. Det vill säga, vårdnadshavaren är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och dess utrustning om den inte återlämnas i fullgott skick.
 15. Paddling sker på egen risk. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din hemförsäkring/allriskförsäkring eller motsvarande gäller vid hyra av kanot.